Privacyverklaring Uitvaartverzorging Carola Vriend

Dit is de privacyverklaring van Uitvaartverzorging Carola Vriend. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om ons werk te kunnen doen. Daarom vinden we het belangrijk dat u weet wat wij met uw gegevens doen, en hoe we ze beschermen tegen misbruik van anderen. Dat leest u in deze verklaring. Het gaat over persoonsgegevens die wij verwerken van medewerkers, klanten en andere relaties.

Uitvaartverzorging Carola Vriend, ingeschreven bij de KvK onder nummer 75573962, is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens van haar klanten. We zijn verplicht ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te houden als wij uw persoonsgegevens verwerken

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wij begeleiden en verzorgen uitvaarten. Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij verwerken de persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening m.b.t. de uitvaart of een voorgesprek/kennismaking
 • Het kunnen maken van een begroting/offerte
 • U te kunnen bellen, mailen of te whatsappen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen, zoals het doen van aangifte van overlijden

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de diensten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam/roepnaam
 • Geboortedatum/geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • BSN nummer, indien dit wettelijk noodzakelijk is
 • Indien van toepassing gegevens (polis(sen), waardeoverzicht(en), polisnummer(s)) van uitvaartverzekering(en)
 • bankrekeningnummer indien iemand geld tegoed heeft van Uitvaartverzorging Carola Vriend.
 • Overige persoonsgegevens die u actief via correspondentie en/of telefoon aan ons verstrekt

Persoonsgegevens hebben, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alleen betrekking op natuurlijke personen: gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens. De persoonsgegevens van overleden personen mogen gebruikt worden zonder toestemming zolang de privacy van de levende personen niet in het geding is. Voor het uitvoeren van de uitvaart leggen wij een digitaal en deels schriftelijk dossier aan, waarin naast de persoonlijke gegevens ook overeenkomst, draaiboek, kostenbegroting, foto’s, muziek, rouwkaarten, advertenties, opdrachtformulieren, registratieformulieren, e-mails en dergelijke kunnen worden opgeslagen.

Deze gegevens verzamelen wij op basis van de volgende drie grondslagen

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Toestemming van de betrokken persoon
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@carolavriend.nl

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, bv de wettelijke bewaartermijn van de administratie inclusief facturen.

Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens ook door aan andere bedrijven. Dit zijn onder andere onze samenwerkingspartners bij het verzorgen van de uitvaart (zoals bijvoorbeeld het crematorium of de begraafplaats, de drukker van het rouwdrukwerk en/of de bloemist die het rouwbloemstuk moet bezorgen), bank- en verzekeringsinstellingen die betalingsverkeer regelen en eventuele uitvaartpolissen uitkeren en overheidsinstanties waaraan wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven, zoals de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden.

Wij gebruiken cookies op onze websites

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. We plaatsen altijd functionele cookies. Deze zorgen voor een goede werking van onze website. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) informeren we u eerst hoe u deze kunt uitzetten. Surft u verder op onze website dan worden deze cookies geplaatst.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@carolavriend.nl

Toestemming

Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

Klacht

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook als Uitvaartverzorging Carola Vriend niet voldoet aan uw verzoek tot inzage, correctie, bezwaar, beperking, wissing of overdracht van uw persoonsgegevens, kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u niet tevreden bent over hoe de klacht wordt opgelost, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechter.

 

 

 

 

 

 

 

                   

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Uitvaartverzorging Carola Vriend neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. De maatregelen die wij nemen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij maken hier met de verwerkers afspraken over en evalueren regelmatig de genomen maatregelen en laten die zo nodig aanpassen.

 

Externe links

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Die kunt u lezen in de privacy verklaringen op deze websites.

 

Sociale Media kanalen en Instant Messaging

Wanneer u met Uitvaartverzorging Carola Vriend communiceert via Sociale Media kanalen kan het zijn dat Uitvaartverzorging Carola Vriend persoonlijke informatie over u ontvangt. Uitvaartverzorging Carola Vriend gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van Uitvaartverzorging Carola Vriend, geldt ook de privacyverklaring van de betreffende Sociale Media kanalen. Lees deze privacyverklaringen dan ook goed door.

Vragen en contact

Heeft u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met Uitvaartverzorging Carola Vriend. Stuur een e-mail naar info@carolavriend.nl of stuur een brief aan: Uitvaartverzorging Carola Vriend, Paaldijk 83, 1689 WE Zwaag

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatste gewijzigd op 9 januari 2022